Nowości

Polski czołg przyszłości – Konkurs muve.pl

My.com wraz z muve.pl zaprasza na konkurs „Stwórz wizję polskiego czołgu przyszłości”.

scr3

Od 16.12.2016 do 15.01.2017 gracze mogą zgłaszać swoje prace tutaj.

Sposób sporządzenia oraz prezentacji pracy zależy wyłącznie od Was. Wszystkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.

Nagrody konkursowe

Nagrody to 50 edycji kolekcjonerskich Warlord. Operacja Warlord zawiera dwa wyżej wymienione pojazdy M60-2000 oraz Challenger 1 FALCON wraz z czasem premium oraz kredytami.

scr2

Operacja Warlord - zawartość:

 • Czołg podstawowy 8 poziomu Challenger 1 FALCON
 • Czołg podstawowy 7 poziomu M60-2000
 • 15 milionów kredytów
 • 90 dni konta premium

Regulamin konkursu (kliknij, aby otworzyć)

Regulamin Konkursu WIZJA POLSKIEGO CZOŁGU PRZYSZŁOŚCI

§ 1 Zasady ogólne

1) Poniższy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „WIZJA POLSKIEGO CZOŁGU PRZYSZŁOŚCI” (zwanym dalej Konkursem), a w szczególności zasady, zakres i warunki Konkursu oraz wyboru zwycięzców.

2) Organizatorem konkursu jest Muve SA; z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50; 02-255, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (zwana dalej Organizatorem).

3) Konkurs będzie odbywał się w dniach 16.12.2016 -15.01.2017 roku, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w tym okresie jego uczestniczy mogą wysyłać zgłoszenia z pracami na Konkurs

4) Niniejszy regulamin został umieszczony na stronie internetowej: www.muve.pl

5) Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

6) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 2 Zasady uczestnictwa

1) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

2) Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, o której mowa w ust. 1 powyżej. powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki korzystania przez Organizatora z prac konkursowych nadesłanych przez Uczestników. Przykładowy wzór zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu jak też członkowie ich rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zgłoszenia

1) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 • a) akceptacja Regulaminu
 • b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
 • c) przesłanie pracy konkursowej, w terminie i na zasadach określonych w $4 poniżej

2) Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

 • a) wyraża zgodę na udział w Konkursie;
 • b) oświadcza, że jest osobą pełnoletnią albo prześle wraz z pracą konkursową zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;
 • c) wyraża zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora www.muve.pl oraz na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/muvepl/?fref=ts) imienia, nazwiska, oraz Pracy Konkursowej w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu i Prac Konkursowych.
 • d) udziela bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Administratora portalu społecznościowego Facebook [„Administrator”] i Organizatora Pracy Konkursowej Uczestnika w zakresie jej rozpowszechniania w sieci Internet, w szczególności w serwisie Facebook.com i na stronie internetowej Organizatora do _2018_____ r.
 • e) oświadcza, że Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również, że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora i Administratora wynikające z licencji, o której mowa w pkt d) powyżej.
 • f) oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com.

3) Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w ust.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4) Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych.

5) W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Administratorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w skutek zgodnego z licencją, o której mowa w ust. 2. Lit. d) powyżej korzystania przez Organizatora lub Administratora z Pracy Konkursowej Uczestnika, odpowiednio Organizatorowi lub Administratorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do takiego Uczestnika.

§ 4 Przebieg konkursu i wybór zwycięzców

1) Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od od 16.12.2016 do 15.01.2017.

2) Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • a) Stworzyć DOWOLNĄ TECHNIKĄ wizję polskiego czołgu przyszłości (np. grafika, rzeźba, fotografia, etc.) [„Praca konkursowa”]
 • b) Przesłać w formie elektronicznej zdjęcie stworzonej Pracy Konkursowej w formie elektronicznej (dopuszczalne formaty: .jpg, .png, .bmp).lub jej zrzut ekranowy na adres email podany przez Organizatora, czyli konkurs@muve.pl, do niedzieli 15,01.2017 roku

3) Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

4) Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które:

 • a) zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
 • b) zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe,
 • c) naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób, d) są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika, 5. Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje Jury, składające się z przedstawicieli Organizatora kierując się kryteriami artystycznymi, poziomem oryginalności nadesłanej pracy i jej zgodnością z tematem. Jury z pośród nadesłanych Prac Konkursowych wyłoni Laureatów Konkursu. W Konkursie nagrodzonych zostanie 50 Uczestników. Jednemu

Uczestnikowi przysługuje jedna Nagroda.. Każda z nich zostanie nagrodzona w ten sam sposób.

6) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w niedzielę, 22 stycznia 2017 roku, tego dnia Organizator poda listę Laureatów Konkursu. poprzez umieszczenie ich listy na stronie internetowej www.muve.pl lub profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.

7) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa uczestnika wyklucza uczestnika z Konkursu.

§ 5 Nagrody

1) Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę rzeczowo-pieniężną: -kod aktywujący edycję kolekcjonerską gry Armored Warfare (Warlord Edition), każdy o wartości 400 PLN [Nagroda] oraz kwota w wysokości 10% wartości nagrody przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody wynosi 440 PLN.______.

2) Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego - kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowej kwoty pieniężnej, o której mowa w ust.1 powyżej.

4) Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5) Uczestnik konkursu nie posiada prawa do zgłoszenia szczególnych cech nagród rzeczowych.

6) Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm Konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy "O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach" (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn. zmianami).

7) Nagrody wysłane zostaną przez Organizatora na podany przez uczestników konkursu adres email.W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1) Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

2) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.

3) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych przekazanych przez Uczestnika Konkursu i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu.

4) Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5) Dane osobowe Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody.

§ 7 Prawa Autorskie

1) Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

 • a) posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych,
 • b) treści umieszczone w zgłoszonych przez niego Pracach Konkursowych nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób,
 • c) zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich,
 • d) nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonych przez Uczestnika Prac Konkursowych za wyjątkiem opisanych w Regulaminie.

2) Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem Prac Konkursowych. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Administratorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Administrator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek takiego naruszenia.

§ 8 Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu

1) Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim.

2) W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

3) W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

4) Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

§ 9 Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnik powinien zgłaszać na piśmie adresowanym do Organizatora na adres: . Muve SA z siedzibvą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa. Termin zgłaszania reklamacji upływa w dniu 1 listopada 2016 roku.

2) Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom Konkursu.

3) reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondecji. Uczestnika zgłaszającego reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji.

4) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5) O rozpatzreniu Reklamacji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://muve.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3) Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad opisanych w powyższym regulaminie oraz przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie i spełnia wszystkie warunki opisane przez Organizatora.

Edycja pudełkowa

Nie masz jeszcze pudełkowej wersji Armored Warfare albo BWP-1M? Możesz nadrobić te dwa braki za jednym zamachem.

scr1

Mamy nadzieję, że konkurs się Wam spodoba, do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji